Algemene voorwaarden & privacybeleid

Zevenhuizen, maart 2024
 
ALGEMENE VOORWAARDEN EVA BENDERS FOTOGRAFIE
 
• Algemeen
EVA BENDERS FOTOGRAFIE is opgericht door Eva Benders, gevestigd te Zevenhuizen ZH.
 
• Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en/of schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met EVA BENDERS FOTOGRAFIE en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zowel van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing in alle gevallen waarbij voor de uitvoering door EVA BENDERS FOTOGRAFIE derden worden betrokken of wanneer EVA BENDERS FOTOGRAFIE door een andere partij als derde wordt betrokken.
 
• Aansprakelijkheid
EVA BENDERS FOTOGRAFIE werkt zonder resultaat te kunnen garanderen.
EVA BENDERS FOTOGRAFIE is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening.
Indien er door EVA BENDERS FOTOGRAFIE materiële schade is veroorzaakt tijdens werkzaamheden is zij alleen aansprakelijk indien er sprake is van verwijtbaar of roekeloos handelen.
Indien EVA BENDERS FOTOGRAFIE, om wat voor reden dan ook, niet in staat is, de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren kan de klant het volledig betaalde bedrag terugkrijgen binnen 10 werkdagen of de werkzaamheden in overleg opnieuw inplannen.
 
• Tarieven en betaling
De actuele tarieven van EVA BENDERS FOTOGRAFIE staan vermeld op de website www.bij-eva.nl. Alle tarieven van EVA BENDERS FOTOGRAFIE zijn exclusief 21% BTW en exclusief reiskosten vanaf Zevenhuizen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Alle door EVA BENDERS FOTOGRAFIE gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De klant is aan een offerte gebonden als de aanvaarding hiervan binnen de gestelde 30 dagen aan EVA BENDERS FOTOGRAFIE schriftelijk of mondeling is bevestigd.
Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak, zal EVA BENDERS FOTOGRAFIE 100% van de kosten in rekening brengen. Tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de afspraak 50% en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van de afspraak maximaal 25%. Indien EVA BENDERS FOTOGRAFIE voor het uitvoeren van haar werkzaamheden kosten door derden in rekening gebracht krijgt, zal in geval van annulering dit bedrag volledig voor rekening van de klant zijn. Tevens zal 100% van de kosten in rekening worden gebracht wanneer er geen annulering is doorgegeven en de klant niet aanwezig is op de afgesproken tijd. Annuleren van afspraken dient altijd schriftelijk plaats te vinden.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door EVA BENDERS FOTOGRAFIE aan te geven wijze. Indien de betaling niet tijdig voldaan wordt, ontvangt de klant een betalingsherinnering welke binnen 8 dagen voldaan dient te worden. De kosten voor een 2e herinnering en de kosten voor het uit handen geven van de vordering komen volledig voor rekening van de klant.
Bij betalingsachterstand is EVA BENDERS FOTOGRAFIE gerechtigd werkzaamheden op te schorten totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
 
• Levering fotomateriaal
De bewerkte foto’s worden in JPEG-formaat, binnen 14 dagen nadat de klant foto’s heeft uitgekozen geleverd via WeTransfer, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Ruw materiaal wordt niet geleverd. Klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de geleverde bestanden binnen 7 dagen na oplevering, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
 
• Locatie
EVA BENDERS FOTOGRAFIE bepaalt de definitieve locatie voor de fotoshoot, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken, uiteraard in overleg.
 
• Eigendom gemaakte foto’s
EVA BENDERS FOTOGRAFIE blijft te allen tijde eigenaar van de door haar gemaakte foto’s. Het is niet toegestaan de foto’s aan derden te verstrekken/verkopen zonder schriftelijke en nadrukkelijke toestemming. Verder geldt:
Bij gebruik op social media altijd met naamsvermelding @evabendersfotografie (Instagram) in het bericht en/of de foto.
Bij gebruik op een website altijd zonder verdere bewerking en met naamsvermelding en/of link naar de website van EVA BENDERS FOTOGRAFIE
Het is niet toegestaan om foto’s zonder overleg te bewerken of te gebruiken voor offline publicaties in welke vorm dan ook.
 
• Nederlandse taal en recht
De Nederlandse taal van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Indien er geschillen voortvloeien of verband houden met deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en de rechtbank te Rotterdam bevoegd om hierover te oordelen.

 
PRIVACY STATEMENT EVA BENDERS FOTOGRAFIE
Dit is het privacy statement van EVA BENDERS FOTOGRAFIE, opgericht door Eva Benders. EVA BENDERS FOTOGRAFIE is gevestigd in Zevenhuizen en bereikbaar via mail@bij-eva.nl, +316-48106444 of via www.bij-eva.nl.
Overal waar EVA BENDERS FOTOGRAFIE genoemd wordt, kan ook Eva Benders worden gelezen.
 
Toepasselijkheid
Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan EVA BENDERS FOTOGRAFIE verstrekt voor het uitvoeren van diensten. EVA BENDERS FOTOGRAFIE hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en betracht daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. EVA BENDERS FOTOGRAFIE verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). EVA BENDERS FOTOGRAFIE is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen EVA BENDERS FOTOGRAFIE bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. EVA BENDERS FOTOGRAFIE is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leest u welke gegevens EVA BENDERS FOTOGRAFIE verwerkt en voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt.
 
Overzicht persoonsgegevens
Het spreekt voor zich dat EVA BENDERS FOTOGRAFIE, voor de uitvoering van de werkzaamheden waarvoor u EVA BENDERS FOTOGRAFIE inhuurt, herkenbare foto’s van u zal maken. Voor het opmaken van facturen, offertes en overeenkomsten heeft EVA BENDERS FOTOGRAFIE verder minimaal de volgende persoonsgegevens nodig:
• Voor- en achternaam
• E-mailadres
• IP-adres van websitebezoeker
Overige persoonsgegevens, zoals bedrijfsnaam of adresgegevens, kunt u aanleveren EVA BENDERS FOTOGRAFIE indien u dit zelf wenst in het kader van facturering.
 
Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens
Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Indien u bepaalde gegevens niet verstrekt of niet door EVA BENDERS FOTOGRAFIE laat verwerken, kan EVA BENDERS FOTOGRAFIE u mogelijk niet goed van dienst zijn.
Indien u EVA BENDERS FOTOGRAFIE geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing zijn. Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, dan wel noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van EVA BENDERS FOTOGRAFIE. Daarnaast kan er op EVA BENDERS FOTOGRAFIE een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.
 
EVA BENDERS FOTOGRAFIE verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor u EVA BENDERS FOTOGRAFIE ingehuurd heeft
• Het opmaken van facturen, offertes of overeenkomsten
• Alle communicatie die nodig is ter uitvoering van de dienstverlening van EVA BENDERS FOTOGRAFIE
• Het informeren over belangrijke wijzigingen van diensten en producten van EVA BENDERS FOTOGRAFIE
EVA BENDERS FOTOGRAFIE bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Fotomateriaal wordt geanonimiseerd opgeslagen.
 
Verstrekking aan derden
EVA BENDERS FOTOGRAFIE kan uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van EVA BENDERS FOTOGRAFIE, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op EVA BENDERS FOTOGRAFIE rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van EVA BENDERS FOTOGRAFIE, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. EVA BENDERS FOTOGRAFIE blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.
 
Commerciële doeleinden
EVA BENDERS FOTOGRAFIE maakt gebruik van haar website www.bij-eva.nl en social media (Instagram). Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring, gaat u ook akkoord met het (incidenteel) gebruik van uw foto’s op deze website en sociale media kanalen. Mocht u hier om privacyredenen vanaf willen zien, dan kunt u dat natuurlijk te allen tijde aangeven en dan respecteert EVA BENDERS FOTOGRAFIE uw wensen.
EVA BENDERS FOTOGRAFIE zal uw persoonsgegevens enkel gebruiken voor commerciële doeleinden indien u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
Uw persoonsgegevens kunnen door EVA BENDERS FOTOGRAFIE gebruikt worden voor marktonderzoek en de optimalisering van dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.
Uw gegevens worden niet verkocht voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
EVA BENDERS FOTOGRAFIE maakt gebruik van de navolgende cookies:
• Functionele cookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan EVA BENDERS FOTOGRAFIE hiermee haar website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor EVA BENDERS FOTOGRAFIE geen voorafgaande toestemming van u nodig heeft.
• Op de website van EVA BENDERS FOTOGRAFIE worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. EVA BENDERS FOTOGRAFIE gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. EVA BENDERS FOTOGRAFIE maakt gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor er geen voorafgaande toestemming van u nodig is voor gebruik van Google Analytics.
• Op de website van EVA BENDERS FOTOGRAFIE worden first en third-party tracking cookies gebruikt van waar uw bedrijf Google AdWords en Facebookpixel. EVA BENDERS FOTOGRAFIE gebruikt deze dienst om een groter bereik te genereren. EVA BENDERS FOTOGRAFIE maakt gebruik van deze cookies op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor er geen voorafgaande toestemming van u nodig is voor gebruik van deze cookies.
 
Inzien, corrigeren of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mail@bij-eva.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt EVA BENDERS FOTOGRAFIE u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. EVA BENDERS FOTOGRAFIE reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
EVA BENDERS FOTOGRAFIE wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contact
EVA BENDERS FOTOGRAFIE neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mail@bij-eva.nl.